sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Trần Phối Dinh
Giám Đốc - 0902 652 128

Máy đùn nhựa

Máy đùn nhựa DUN1
Máy đùn nhựa DUN1
Máy đùn nhựa DUN2
Máy đùn nhựa DUN2
Máy đùn nhựa DUN3
Máy đùn nhựa DUN3
Máy đùn nhựa DUN4
Máy đùn nhựa DUN4